Regulamin sklepu internetowego

DUDULA

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży przez maniaofdesign za pośrednictwem sklepu internetowego www.dudula.pl (zwanego dalej „sklepem internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez maniaofdesign Monika Mania usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§1

[Postanowienia Ogólne]

 1. Właścicielem i administratorem internetowego sklepu www.dudula.pl jest Monika Mania prowadząca działalność gospodarczą pod firmą maniaofdesign, ul. Podgajska 14, 60-416 Poznań, NIP 777 261 38 87, REGON 634402934.

 2. Regulamin jest udostępniany wszelkim zainteresowanym osobom bezpłatnie za pośrednictwem strony internetowej.

 3. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.

§2

[Definicje]

 1. Sklep – sklep internetowy DUDULA znajdujący się pod adresem internetowym www.dudula.pl,

 2. Sprzedawca – podmiot zarządzający stroną i sklepem internetowym, Monika Mania prowadząca działalność gospodarczą pod firmą maniaofdesign Monika Mania, ul. Podgajska 14, 60-416 Poznań, NIP 777 261 38 87, REGON 634402934,

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks Cywilny,

 4. Dnirobocze – dni tygodnia, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawo wolnych od pracy,

 5. Dostawa – dokonane przez sprzedawcę za pośrednictwem określonego w zamówieniu dostawcy, dostarczenie zamówionego towaru,

 6. Dostawca – profesjonalny podmiot, świadczący usługi w zakresie dostarczania przesyłek,

 7. Hasło – ustalony indywidualnie ciąg znaków umożliwiający zalogowanie się na swoje konto w sklepie internetowym www.dudula.pl,

 8. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta oferty Sklepu,

 9. Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży Produktu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 10. Kontoklienta – oznacza indywidualnie utworzoną jednostkę, zawierającą login i hasło, za pośrednictwem którego można zrealizować usługę,

 11. Login – adres e-mail podawany przez klienta w procesie tworzenia konta klienta,

 12. Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje dotyczące sklepu internetowego DUDULA przesyłany Usługobiorcom za ich zgodą wyrażoną przy zakładaniu konta klienta, przesyłany na wskazaną przez niego adres poczty elektronicznej,

 13. PayU – system elektronicznych płatności, działający na podstawie regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.payu.pl,

 14. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania ze sklepu internetowego DUDULA,

 15. Towar – oznacza dostępny w sklepie internetowym oferowany towar, mogący stać się przedmiotem zamówienia klienta,

 16. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą,

 17. Usługobiorca – osoba posiadająca w sklepie internetowym DUDULA konto.

§3

[Wymagania techniczne konieczne dla korzystania

ze sklepu internetowego]

 1. Do korzystania z usług sklepu internetowego za pośrednictwem strony internetowej www.dudula.pl, niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na skorzystanie z zasobów internetu, skrzynki poczty elektronicznej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie ze stron www.

 2. Więcej o plikach "cookies" oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

§4

[Newsletter]

 1. Każdy Klient ma prawo otrzymywać na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji newsletter.

 2. Newsletter to elektroniczny biuletyn zawierający informacje dotyczące sklepu internetowego DUDULA przesyłany Usługobiorcom za ich zgodą wyrażoną przy zakładaniu konta klienta, przesyłany na wskazaną przez niego pocztę elektroniczną.

 3. W celu zapisania się na otrzymywanie newslettera, należy zaznaczyć tę opcję przy dokonywaniu rejestracji w sklepie internetowym, bądź poprzez przesłanie na adres e-mail: info@dudula.pl wniosku o zapisanie się na newsletter sklepu.

 4. Zapis na newsletter możliwy jest także bez posiadania konta Klienta.

 5. Klient w każdej chwili ma prawo do rezygnacji z otrzymywanego newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koncie klienta.

§4

[Konto Klienta]

 1. Aby skorzystać z usług naszego sklepu internetowego klient ma możliwość założenia swojego własnego konta Klienta. Jest to wymogiem koniecznym przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym DUDULA. Nie jest to natomiast wymagane dla przeglądania strony sklepu internetowego.

 2. Założenie konta jest równoznacznym z zaakceptowaniem warunków sklepu zawartym w niniejszym regulaminie.

 3. Dla poprawnego założenia konta klienta potrzebne są następujące czynności:

 1. uzupełnienie generowanego przez sklep formularza zawierającego dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu,

 2. wskazania adresu skrzynki poczty elektronicznej, będącej jednocześnie loginem,

 3. spersonalizowanie hasła,

 4. zaakceptowanie obowiązującego regulaminu użytkowania sklepu internetowego.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa swojego konta klienta, w szczególności do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.

 2. Łączne wypełnienie wszystkich warunków, a w szczególności warunków określonych w ust. 3 pozwala na poprawne utworzenie konta klienta.

 3. Założenie konta klienta nie podlega opłacie.

§5

[Zamówienia]

 1. Informacje zawarte na Stronie Sklepu Internetowego www.dudula.pl nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. W celu dokonania zamówienia Klient winny jest wejść na stronę internetową sklepu oraz wybrać odpowiadające mu towary.

 4. Klient dokonuje wyboru towaru poprzez kliknięcie odpowiednich przycisków na stronie.

 5. Po skompletowaniu zamówienia Klient podsumowuje zamówienie, a następnie przechodzi do rejestracji/logowania na konto Klienta.

 6. Po zalogowaniu na konto Klienta, Klient winny jest podać adres do wysyłki towaru oraz określa sposób jego dostawy. Następnie należy dokonać płatności.

 7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, na pocztę elektroniczną wskazaną w ramach konta Klienta wysłane zostanie potwierdzenie złożonego zamówienia.

§6

[Płatności]

 1. Wszelkie ceny wyrażone w sklepie internetowym DUDULA są wyrażone w polskich złotówkach i są cenami brutto. Nie zawierają one ceny dostawy, której sposób każdy klient dobiera indywidualnie, co stanowi dodatkowy składnik ceny.

 2. Sklep internetowy ma prawo obciążyć Klienta kosztami dostawy zamówionego towaru do Klienta w przypadku braku osobistego odbioru lub przez wyznaczoną przez niego osobę w Showroomie przy ul. Podgajskiej 14, 60-416 w Poznaniu.

 3. Klient dokonuje wyboru formy płatności, mając następujące możliwości:

 1. Przelew na konto Sprzedawcy,

 2. Płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu PayU,

 3. Płatność przy odbiorze/za pobraniem.

 1. W przypadku wybrania formy płatności przelewem bankowym, Sklep oczekuje na zapłatę przez 7 dni, licząc od następnego dnia od złożenia zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sklepu.

 2. Płatności w formie przelewu bankowego należy dokonywać na konto:

          ING Bank Śląski S.A 26 1050 1533 1000 0092 0651 4672         

          maniaofdesign

          ul. Podgajska 14

          60-416 Poznań 1. W tytule przelewu należy podać wygenerowany numer zamówienia Klienta.

 2. Nieopłacone w w/w terminie zamówienia zostaną uznane za nieważne i anulowane, chyba że indywidualne ustalenia z Klientem stanowią inaczej.

 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT według wskazania Klienta.

§7

[Dostawa]

 1. Do realizacji zamówień Klienta przystępujemy niemal natychmiast po otrzymaniu zamówienia i wysłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 2. Produkty dostępne w sklepie DUDULA znajdują się w naszym magazynie. Poza niestandardowymi produktami, dostępnymi na zamówienie.

 3. Zamówienia realizowane są w ciągu 1-3 dni roboczych od chwili zaksięgowania przelewu na koncie sklepu lub wyboru opcji „ za pobraniem”.

 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta będącego Konsumentem z chwilą jego wydania Klientowi będącemu Konsumentem. Za moment wydania Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta będącego Konsumentem. Wszystkie zakupione w sklepie DUDULA artykuły są starannie zapakowane tak by dotarły do Państwa w nienaruszonym stanie.

 5. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. W związku z tym Klient przy odbiorze winien zbadać przesyłkę zawierającą Towar, doręczoną przez Dostawcę, w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. W razie stwierdzenia:

  1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

  2. niekompletności przesyłki,

  3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia

  - Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.

§8

[Gwarancja]

 1. Towary sprzedawane przez sklep internetowy DUDULA mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

 1. W przypadku objęcia towaru rzeczoną gwarancją, informacja dotycząca sposobu jej obowiązywania będzie każdorazowo prezentowana na stronie internetowej Sklepu.

§9

[Zwrot - Odstąpienie od umowy]

 1. Klient będący Konsumentem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) może

          odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia, z wyłączeniem sytuacji wymienionych w pkt 6, bez podawania           przyczyny.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy klient będący Konsumentem (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu zamówienia

 2. Dla skutecznego odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący Konsumentem może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 14 dni do otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić Klientowi wszelkie poniesione koszty, w tym koszty najtańszej dostawy towaru.

 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi:

 1. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta,

 2. w przypadku usług, wobec których Sprzedawca wykonał ją w pełni za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 3. w przypadku rzeczy których termin zdatności do spożycia jest bardzo krótki lub ulega szybkiemu zepsuciu

 4. w przypadku rzeczy przesyłanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego otwarcie nie podlega zwrotowi ze względu na zdrowie lub inne względy higieniczne

 5. w przypadku są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§10

[Reklamacje]

 1. Klient ma prawo do reklamacji rzeczy wchodzących w skład dokonanego przez niego zamówienia.

 2. Reklamacji można dokonać za pośrednictwem poczty mailowej: info@dudula.pl lub pisemnie na adres: dudula, ul. Podgajska 14, 60-416 Poznań.

 3. Dla skutecznego złożenia reklamacji Klient dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wskazanego towaru, zawierając w nim:

 1. Imię i Nazwisko

 2. Numer telefonu

 3. Numer zamówienia

 4. Data i okoliczności wystąpienia wady

 5. Opis wady

 6. Państwa żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży 1. Sklep internetowy DUDULA ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni o jej złożenia.

 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty dostarczenia produktu do sklepu ponosi Sprzedawca.

 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient ma prawo wybrać rodzaj ekwiwalentu: nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy produkt, zwrot zapłaconej ceny lub obniżenie zapłaconej ceny).

 4. Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie.

 5. Klient będący Konsumentem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ma prawo skorzystania z koncyliacyjnych metod pozasądowego rozpatrzenia reklamacji. Przykładowymi miejscami skierowania wniosku o rozpatrzenie reklamacji są:

 1. Powiatowy (miejski) Rzecznik Praw Konsumenta,

 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

 3. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

§11

[Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną]

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w § 1 Regulaminu.

 2. Reklamacje należy kierować na adres: dudula, ul. Podgajska 14, 60-416 Poznań.

§12

[Ochrona Praw Autorskich]

     Użytkownicy strony internetowej nie mają prawa bez uprzedniego, wyraźnego udzielenia zgody przez sklep internetowy                  DUDULA do wykorzystywania materiałów i utworów zamieszczonych na stronie internetowej sklepu pod rygorem ponoszenia            odpowiedzialności odszkodowawczej wobec maniaofdesign bądź wobec autorów materiałów. 

     

§13

[Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw]

 1. W sytuacji, uznania, iż treść publikowana na Stronie Sklepu Internetowego narusza prawa Klienta, osoby lub innego podmiotu w rozumieniu dóbr osobistych, know-how, dobrych obyczajów, uczuć, zasad uczciwej konkurencji, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązań, może powiadomi

 2. Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

 3. Administracja strony odpowie na każde zgłoszenie w najbliższym możliwym terminie, stosownie się do niego ustosunkowując.

§14

[Zmiany regulaminu]

 1. Sklep internetowy www.dudula.pl zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego regulaminu.

 2. Zmiany regulaminu obejmować będą także zmiany w obowiązującym prawie.

 3. Zamówienia realizowane będą w ramach regulaminu obowiązującego w dniu dokonania zamówienia.

 4. W przypadku dokonania zmian w regulaminie sklepu, sklep zobowiązany jest przesłać na adresy poczty elektronicznej wskazanej w Koncie Klienta najpóźniej na 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Sklep zobowiązany jest do umieszczenia na stronie internetowej sklepu nadchodzących zmian regulaminu, najpóźniej na 14 dni przed ich wejściem w życie.

 5. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wprowadzane w regulaminie zmiany, powinien w terminie 14 dni od ich otrzymania zgłosić do sklepu DUDULA sprzeciw, wskazując które zmiany i wobec jakich okoliczności zmiany są dla niego nie do zaakceptowania. Nie złożenie przedmiotowego sprzeciwu poczytuje się w przypadku wątpliwości za przyjęcie zmian w regulaminie.

 6. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznacznym z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną co automatycznie spowoduje usunięcie Konta Klienta bądź zaprzestanie wysyłania Newslettera.

§15

[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, , ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, , Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Regulamin sklepu internetowego DUDULA stanowi integralną część zawieranych przez Sklep z Klientami Umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Wszelkie spory między Sklepem a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na miejsce prowadzonej przez maniaofdesign działalności gospodarczej.

 2. Wszelkie spory między Sklepem a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.03.2015 r.